Informacje zawarte na niniejszej stronie zmieniły się w roku 2012 - zmienione zostały zasady opodatkowania dywidend oraz opłat dyrektorskich wypłacanych polskiemu rezydentowi. W celu poznania stanu prawnego aktualnego na rok 2018, prosimy o kontakt z naszym doradcą >>

Położony w strategicznej lokalizacji Cypr, już w połowie lat 70. dwudziestego wieku rozpoczął realizację korzystnej dla zagranicznych inwestorów polityki podatkowej, stając się jednym z dominujących centrów biznesowych w Europie.

Gdy w 2004 roku Cypr stał się członkiem Unii Europejskiej, wprowadzone w wyniku akcesji reformy prawne sprawiły że dzisiaj jest on prawdopodobnie najbardziej atrakcyjną jurysdykcją podatkową w Europie , z której mogą korzystać zarówno rezydenci jak i osoby zagraniczne. Interesy inwestorów chroni dodatkowo 45 umów o unikaniu opodatkowania, zarówno z większością krajów OECD (m.in. z Polską), jak i z państwami uznawanymi za raje podatkowe (Seszele , Singapur).

Formy prawne dostępne na Cyprze:

- Private Limited Company (Limited)

  Spółki prawa handlowego, Private Limited , oparte są na ustawie Companies Law (Cap. 113), której zapisy w dużym stopniu bazują na brytyjskim Companies Act 1948. Spółki Limited posiadają zazwyczaj status cypryjskiego rezydenta podatkowego.

- Public Limited Company (Plc)

  Spółka Public Limited to najbardziej zaawansowana forma działalności , będąca odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej. Spółki Plc mogą być notowane na cypryjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i emitować własne certyfikaty akcyjne.

- Non Resident Private Limited Company

   Spółki posiadające status nierezydenta, są opodatkowane wyłącznie w zakresie dochodu osiągniętego na Cyprze. Nie mają one jednak dostępu do postanowień wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Uznanie spółki za nierezydenta możliwe jest, pod warunkiem że efektywne centrum kontroli nad firmą znajduje się poza terytorium Cypru.

- Oddział na Cyprze (Branch of foreign company)

   Dla przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na rynek Cypru, istnieje możliwość otwarcia oddziału firmy zarejestrowanej w innym państwie.

- Regulowany Fundusz Inwestycyjny (Collective Investment Scheme)

   Cypryjskie Fundusze Inwestycyjne znane są z korzystnych warunków podatkowych i stosunkowo niskich kosztów utrzymania. Pod pewnymi warunkami, istnieje możliwość zwolnienia Funduszu Inwestycyjnego z wszelkich restrykcji ograniczających lokowanie kapitału.

System podatkowy:

Stawka podatku od osób prawnych wynosi 10% dochodu i jest najniższą stawką w Unii Europejskiej. VAT na Cyprze należy do najniższych w Europie - stawka główna podatku VAT to 17%, a do 1 marca 2012, wynosiła 15%. Utrzymywane sa również najniższe stawki akcyzy i cła importowego. Niektóre dochody objęte są dodatkowo Specjalnym Podatkiem na rzecz Obronności, nie dotyczą jednak dochodów nierezydentów i spółek przez nich kontrolowanych.

Oprócz tego prawo cypryjskie gwarantuje zwolnienie podatkowe dla niektórych dochodów takich jak :

- Dochód z dywidend.

Wypłata dywidendy jest zwolniona od podatku dochodowego. Jest też zwolniona z Podatku na rzecz obronności, jeżeli spełniony zostanie przynajmniej jeden z następujących warunków:

1) Spółka wypłacająca dywidendę jest opodatkowana, w państwie rezydencji podatkowej, od całości swoich dochodów w wysokości minimum 5%.

2) Dochód spółki wypłacającej dywidendę, nie jest w więcej niż 50% dochodem pasywnym (np. dochody z należności licencyjnych , dywidend).

- Dochód z obrotu papierami wartościowymi.

Spółka cypryjska to idealny wehikuł inwestycyjny, dla inwestorów zainteresowanych handlem na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Według cypryjskiej ustawy o podatku dochodowym Income Tax Law, jak i późniejszych interpretacji organów skarbowych, do instrumentów finansowych , których sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania zalicza się:

1) Akcje zwykłe
2) Akcje właścicielskie
3) Akcje preferencyjne
4) Opcje na papiery wartościowe
5) Weksle
6) Obligacje
7) Krótka sprzedaż papierów wartościowych
8) Kontrakty terminowe
9) Swapy na papierach wartościowych
10) Kwity depozytowe
11) Prawa do nabycia weksli lub obligacji
12) Jednostki indeksowe
13) Umowy Repo
14) Udziały w spółkach
15) Jednostki uczestnictwa w regulowanych funduszach inwestycyjnych

Według posiadanych przez nas informacji, powyższa lista uznawana jest za otwartą i może być rozszerzona. Dla klientów, mających wątpliwości co do kwalifikacji wybranego instrumentu finansowego istnieje możliwość uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej.

-Dochody zakładu firmy położonego za granicą:

Jeżeli spółka osiąga zyski, przez położony za granicą zakład (oddział), dochód uzyskany w ten sposób jest całkowicie zwolniony od opodatkowania na Cyprze, na identycznych zasadach jak w przypadku dywidendy.

Zasady rozliczania strat podatkowych:

Gdy spółka osiągnie strate podatkową, może ona zostać przeniesiona na następne lata, bez żadnych ograniczeń. Istnieje możliwość rozliczenia grupy spółek jako podatkową grupę kapitałową, pod warunkiem, że jedna z nich posiada w pozostałych minimum 75% udziałów .

Podatek u źródła:

Cypr nie pobiera podatku u źródła od wypłacanych dywidend i odsetek. Istnieje możliwość zwolnienia od tego podatku wypłacanych należności licencyjnych, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane na terenie Cypru.

Dyrektywa Parent-Subsidiary i Dyrektywa Interest and Royalty:

Spółki cypryjskie mają dostęp do unijnych dyrektyw Parent-Subsidiary i Interest and Royalty. Ich zapisy pozwalają na całkowite zwolnienie z podatku od źródła dochodów z dywidend, należności licencyjnych oraz odsetek, wypłacanych pomiędzy spółkami będacymi rezydentami państw członkowskich UE , pod warunkiem że jedna ze stron transakcji posiada w drugiej minimum 10% udziałów i będzie utrzymywać te udziały przez okres minimum 2 lat.

Transfer Pricing:

Legislacja dotycząca Transfer Pricing, ogranicza się do przyznania organom skarbowym prawa do zakwestionowania transakcji znacznie odbiegającej od cen kształtowanych na rynku. W przeciwieństwie do polskiego systemu podatkowego, nie ma obowiązku specjalnego dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi.

Możliwości znacznego obniżenia zobowiązań podatkowych dla polskich rezydentów:

Umiejętne wykorzystanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem, umożliwia uzyskanie znaczną redukcję należności podatkowych w Polsce takich jak:

- Zarobki cypryjskiego dyrektora.

Ze względu na postanowienia Umowy, zarobki polskiego rezydenta osiągane z tytułu uczestnictwa w zarządzie spółki cypryjskiej opodatkowane są na Cyprze, a Polska musi zwolnić ten dochód od podatku. W praktyce, ze względu na cypryjskie zasady opodatkowania nierezydentów dochód uzyskany w ten sposób, jest całkowicie zwolniony z jakichkolwiek obciążeń podatkowych.

- Obniżenie należności z tytułu wypłacanych dywidend.

Zapisy zawarte w Umowie, umożliwiają zredukowanie podatku końcowego od otrzymanej dywidendy do poziomu 9%.

- Optymalizacja transakcji sprzedaży nieruchomości.

Prawo polskie pozwala na swobodne nabywanie nieruchomości przez podmioty będącymi rezydentami państw Unii Europejskiej. Wykorzystanie spółki cypryjskiej do operacji sprzedaży nieruchomości może znacznie obniżyć należności podatkowe z tytułu tych transakcji.

Wymagania:

Spółka Cypryjska musi mieć minimum jednego dyrektora i sekretarza. Jedna osoba może pełnić te dwie funkcje jednocześnie pod warunkiem , że jest ona jedynym udziałowcem spółki. W zarządzie mogą także zasiadać osoby prawne.

W przypadku , gdy dyrektor spółki jest rezydentem Polski, zalecamy aby członkostwo w zarządzie objęła dodatkowo przynajmniej jedna osoba, będąca cypryjskim rezydentem podatkowym.

Minimalny kapitał zakładowy, może wynosić zaledwie 1 EUR. Nie ma obowiązku opłacania go w całości, przy czym od ustalonej kwoty pobierana jest opłata skarbowa, w wysokości 0,6%.

Anonimowość:

Dane właścicieli i zarządu spółki są dostępne publicznie. W celu ochrony prywatności, istnieje możliwość objęcia zarówno udziałów, jak i funkcji w zarządzie przez wykwalifikowanego powiernika.

Księgowość i zeznania roczne:

Spółka jest zobowiązana do prowadzenia księgowości, według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS).

Na koniec roku podatkowego, wymagane jest złożenie sprawozdania rocznego w języku greckim. Sprawozdanie musi być uprzednio poddane rozpatrzeniu przez biegłego rewidenta. Jeżeli spółka jest podatnikiem VAT, niezbędne jest także składanie kwartalnych deklaracji VAT.

Podsumowanie

Cypr to idealne środowisko inwestycyjne dla polskiego przedsiębiorcy. Oferuje swobodne prowadzenie działalności gospodarczej, w sposób przejrzysty i wiarygodny. Odpowiednio wykorzystując spółkę na Cyprze , można osiągnąć wysokie korzyści podatkowe, praktycznie przy dowolnym rodzaju działalności.